عنوان مشاهده مصوبات
صورتجلسه 81 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (415 KB)
صورتجلسه 80 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (492 KB)
صورتجلسه 79 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (482 KB)
صورتجلسه 78 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (500 KB)
صورتجلسه 77 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (469 KB)
صورتجلسه 76 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (354 KB)
صورتجلسه 75 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت (401 KB)
صورتجلسه 74 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دربافت (347 KB)
صورتجلسه 73 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (817 KB)
صورتجلسه 72 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (108 KB)
صورتجلسه 71 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (326 KB)
صورتجلسه 70 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (789 KB)
صورتجلسه 69 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (739 KB)
صورتجلسه 68 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (707 KB)
صورتجلسه 67 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (689 KB)
صورتجلسه 66 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (320 KB)
صورتجلسه 65 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (298 KB)
صورتجلسه 64 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (293 KB)
صورتجلسه 63 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریاقت (307 KB)
صورتجلسه 62 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (265 KB)
صورتجلسه 61 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (298 KB)
صورتجلسه 60 شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (278 KB)
 صورتجلسه 59 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت  (327 KB)
صورتجلسه 58 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (385 KB)
 صورتجلسه 57 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (314 KB)
 صورتجلسه 56 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان   pdf دریافت (313 KB)
صورتجلسه 55 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (258 KB)
صورتجلسه 54 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (278 KB)
صورتجلسه 53 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (306 KB)
صورتجلسه 52 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (322 KB)
صورتجلس51 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (291 KB)
صورتجلسه 50 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (400 KB)
صورتجلسه 49 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت (372 KB)
صورتجلسه 48 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (358 KB)
صورتجلسه 47 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (362 KB)
صورتجلسه 46 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (443 KB)
صورتجلسه 45 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (423 KB)
صورتجلسه 44 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (578 KB)
صورتجلسه 43 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (459 KB)
صورتجلسه 42 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (436 KB)
صورتجلسه 41 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (527 KB)
صورتجلسه 40 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (489 KB)
صورتجلسه 39 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (454 KB)
صورتجلسه 38 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (562 KB)
صورتجلسه 37 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (576 KB)
صورتجلسه 36 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (479 KB)
صورتجلسه 35 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (419 KB)
صورتجلسه 34 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (374 KB)
صورتجلسه 33 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (482 KB)
صورتجلسه 32 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (457 KB)
صورتجلسه 31 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (288 KB)
صورتجلسه 30 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (257 KB)
صورتجلسه 29 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (313 KB)
صورتجلسه 28 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (265 KB)
صورتجلسه 27 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (372 KB)
صورتجلسه 26 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (341 KB)
صورتجلسه 25 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (430 KB)
صورتجلسه 24 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (345 KB)
صورتجلسه 23 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (342 KB)
صورتجلسه 22 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (260 KB)
صورتجلسه 21 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (209 KB)
صورتجلسه 20 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (203 KB)
صورتجلسه 19 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (199 KB)
صورتجلسه 18 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (172 KB)
صورتجلسه 17 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (297 KB)
صورتجلسه 16 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (240 KB)
صورتجلسه 15 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (295 KB)
صورتجلسه 14 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (186 KB)
صورتجلسه 13 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (286 KB)
صورتجلسه 12 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (323 KB)
صورتجلسه 11 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (316 KB)
صورتجلسه 10 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (397 KB)
صورتجلسه 9 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (260 KB)
صورتجلسه 8 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (405 KB)
صورتجلسه 7 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت  (463 KB)
صورتجلسه 6 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت   (266 KB)
صورتجلسه 5جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت   (339 KB)
صورتجلسه 4 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت   (301 KB)
صورتجلسه 3 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت   (214 KB)
صورتجلسه 2 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت   (139 KB)
صورتجلسه 1 جلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان    pdf دریافت   (157 KB)

 

 
آخرین ویرایش در یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403 10:33

تماس با اتاق بازرگانی زنجان

۴ – ۳۳۴۶۳۷۷۰ – ۰۲۴
۳۳۴۶۳۷۷۷ – ۰۲۴
دبیرخانه:
zanjanchamber2@zccima.ir irdirector@zccima.ir
روابط بین الملل:
international@zccima.ir
بزرگراه گاوازنگ - مجتمع ادارات ،روبروی برق منطقه ای- اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان
لینک شبکه های اجتماعی :
  

نقشه دسترسی به اتاق بازرگانی زنجان

دسترسی به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…