مشاورین اتاق

#نامزمینه مشاورهایام حضور
1---مشاور مالیاتی----
2---مشاور کار، تعاون و امور اجتماعی---
3محمد علاماتیمشاور تامین اجتماعی دوشنبه ها
4نسیم اسلامیه مشاور امور بانوان یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۰:۳۰