هیات رئیسه

#نامسمتتصویر
1علی یگانه فردرئیسعلی یگانه فرد
2محمود ضرابینایب رئیس محمود ضرابی
3سهند علی فلاحینائب رئیس دومسهند علی فلاحی
4سید علیرضا حجازیانخزانه دارسید علیرضا حجازیان
5محسن عطائیانمنشی محسن عطائیان