هیات رئیسه

#نامسمتتصویر
1غلامحسین جمیلیرئیس غلامحسین جمیلی
2علی یگانه فردنایب رئیس اولعلی یگانه فرد
3محمود ضرابینایب رئیس دوممحمود ضرابی
4سید علیرضا حجازیانخزانه دارسید علیرضا حجازیان
5محسن عطائیانمنشی محسن عطائیان